Begroting 2014

Mevrouw de voorzitter, college, collega raadsleden en burgers van de kernen Goirle en Riel,

Vandaag behandelen wij de begroting 2014. Aan de behandeling van vandaag is reeds de behandeling in de Brede Commissie en de bespreking van de Voorjaarsnota voorafgegaan. In beide bijeenkomsten heeft de VVD haar standpunten en meningen kenbaar gemaakt. Ik ga dat vandaag niet herhalen. Graag wil ik met u even terug en vooruit blikken.

De voorliggende begroting is de laatste in de bestuurlijke cyclus 2010-2014.
Een lastige cyclus waar de crisis als een rode draad doorheen loopt.
Niettemin heeft dit college steeds sluitende begrotingen gepresenteerd. Ook is de financiële positie van onze gemeente tot op de dag van vandaag gezond gebleven en gehouden. De lasten voor onze burgers zijn en worden in deze periode slechts bescheiden verhoogd, terwijl toch voor ca € 1,6 miljoen cumulatief en structureel is bezuinigd. Toch wordt aan de taakvelden sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid in 2014 per inwoner meer uitgegeven dan in 2013. Dit beklemtoont nog eens het aspect sociaal in de titel van onze toekomstvisie.

De begroting toont een overschot van € 760 K, dit overschot is met name een gevolg van een hogere algemene uitkering en een hogere integratie-uitkering WMO. Tegenover dit overschot staan de tekorten voor de jaren 2015 tot en met 2017, tekorten die oplopen tot structureel  € 1,5 miljoen.
Zonder over haar graf heen te willen regeren geeft het college aan waar mogelijkheden zouden kunnen liggen om dit tekort te bestrijden.

Het opvolgend college en de nieuwe raad gaan ook een pittige cyclus tegemoet.
Alhoewel er lichtpuntjes aan de economische horizon lijken te verschijnen is de crisis nog niet voorbij. Daarbij komt dat in de komende jaren stevig wordt gedecentraliseerd. 
Jeugdzorg , AWBZ  en  Participatiewet zullen overgaan naar de gemeenten
Inclusief bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden.
Hiermee gaan grote bedragen gepaard, de gemeentelijke budgetten zullen fors toenemen.  De zorg moet kwalitatief en effectief verbeteren, gelijktijdig moet efficiënt met de ter beschikking gestelde middelen worden omgegaan .
Geen sinecure voor de nieuwe raad en het nieuwe college.
De rekenkamers van de grote steden in Midden Brabant hebben de rol van de gemeenteraden onderzocht bij de overdracht van de jeugdzorg  en zijn tot de conclusie gekomen dat de gemeenteraden hiervoor nog niet klaar zijn. Er moet dus nog hard gewerkt worden.

Tot slot voorzitter zou ik toch nog een aspect uit de begroting willen belichten en wel de geplande en begrote herinrichting van de raadszaal, multifunctioneel gebruik staat  hierbij voorop. Ook digitale  audio-  en videotechnieken zijn naar de mening van de VVD van  belang. Transparantie van datgene wat in de raad besproken wordt  wordt bereikt door een goede en moderne communicatie met de burgers van onze kernen. De VVD hoopt dat snel een werkgroep kan worden gevormd die hiermee aan de slag kan.

De VVD ziet geen aanleiding om moties en/of amendementen inzake de begroting in te dienen.