Begroting 2015

Mevrouw de voorzitter, college, collega-raadsleden, inwoners van Goirle en Riel, aanwezigen op de publieke tribune en kijkers thuis. 


De VVD dankt al diegenen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze begroting. De begroting is sluitend met een bescheiden overschotje van € 8.800.
Ik zou de begroting een dynamisch en voortschrijdend stuk willen noemen, een stuk dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is en dat van jaar tot jaar doorloopt.
Door de aankomende transities stijgt het budget 2015 van € 42 mio naar € 52 mio. In de begroting is er van uitgegaan dat de transities budgetneutraal zullen verlopen. 
Uit Trippel-T, zoals behandeld in de raad van 28 oktober jongstleden blijkt echter een tekort van ruim  € 100 K voor de transities WMO en Jeugdzorg. Door de solidariteitsafspraken binnen de Regio Hart van Brabant is het oorspronkelijk geraamde tekort voor Jeugdzorg  ad € 1,6 mio teruggebracht naar ca € 60 K. Het tekort van € 100 K is nog niet in de begroting verwerkt.
De VVD is van mening dat de begroting recht doet aan het bestuursakkoord en het collegeprogramma. De beleidsintensiveringen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid doen de VVD deugd. In de brede commissie is door de burgemeester de noodzaak van de meerkosten voor veiligheid ad € 240 K voor de jaren 2015 t/m 2017 voldoende onderbouwd.
Onze gemeente staat er goed voor:
* de solvabiliteit is bovengemiddeld.
* onze schuldenpositie is in vergelijking met andere gemeenten verhoudingsgewijs laag.
* de risico's in onze grondposities zijn te overzien en zonodig op te vangen.
* we staan in Brabant nr 1 voor wonen.
* onze burgers zijn bovengemiddeld tevreden (zie waar staat je gemeente).
* de lasten voor onze burgers worden zeer bescheiden verhoogd.
Feitelijk resten alleen politieke vraagstukken zoals:
* krijgen onze burgers waar voor hun geld?
* doet het college zijn werk goed?
* voert het college uit wat afgesproken is?
De VVD kan zich vinden in de voorliggende begroting en het raadsvoorstel. 
Voor de VVD is er geen noodzaak om  amendementen of moties inzake de begroting in te dienen. 
Wel zijn wij van mening dat wij als raad meer grip moeten krijgen en houden op de financiële en bestuurlijke risico's van de regionale samenwerkingsverbanden cq verbonden partijen.
Een nota van het college hierover zien wij in 2015 met belangstelling tegemoet.
Tot slot een enkele blik in de nabije toekomst:

Na 8 jaar crisis is overal het besef doorgedrongen dat het in de bouw- en vastgoedsector nooit meer wordt zoals vroeger. Daarvoor zijn vraag en aanbod te zeer uit balans geraakt. Alleen herbestemming en transformatie van bestaande panden kunnen die weer met elkaar in evenwicht brengen.
In zijn algemeenheid werken overheden actief aan de overgang mee. De regelingen in het omgevingsrecht bieden daarbij kansen. Het zijn echter de ondernemers en beleggers die de verandering daadwerkelijk moeten realiseren. Ook in onze gemeente worden wij geconfronteerd met leegstaande winkel- en bedrijfspanden en zelfs een kerk zoals de Maria Boodschap. De VVD verwacht van de gemeente een actieve meedenkhouding als ook bij ons transformaties aan de orde zijn of komen.
Van Amarant is bijvoorbeeld bekend dat zij actief de mogelijkheden van leegstaande gebouwen onderzoeken voor dagbesteding en woonruimte voor hun doelgroepen.
De Provincie heeft onlangs de bevolkings- en woningbehoefteprognose van Noord Brabant geactualiseerd.
Voor Goirle blijken hieruit de volgende zaken:
* tot 2024 neemt de bevolking met 380 personen toe;
* vanaf 2024 krimpen we met 200 personen tot 2030;
* het aantal 65+ stijgt van ca 20% nu naar ca 30% van de bevolking in 2030;
* het aantal 75+ stijgt tot 2030 met 375;
* het aantal jongeren tussen de 20 en 30 neemt tot 2030 met 180 af.
Een vergrijzende bevolking zal zijn effecten hebben op de zorgmarkt en de woningbouw. Leeftijdspecifieke ontwikkelingen in de woningbouw zullen nodig zijn.
Het aantal huishoudens bepaalt de kwantiteit, de samenstelling van huishoudens echter de kwaliteit.
De VVD is van mening dat bouwen naar behoefte steeds belangrijker zal worden.