Voorjaarsnota 2015

Mevrouw de voorzitter, college, collega raadsleden en inwoners van de kernen Goirle en Riel.

Vandaag behandelen wij de voorjaarsnota 2015. De eerste voorjaarsnota van deze coalitie, een voorjaarsnota die de contouren schetst van en richting geeft aan de begroting 2016 en volgende jaren. De VVD dankt eenieder die betrokken is geweest bij de voorbereiding en samenstelling ervan. 

De voorjaarsnota sluit op ca € 60.000 na. De nog van het rijk te ontvangen meicirculaire kan hierin zomaar veranderingen teweeg brengen. De VVD wacht deze ontwikkelingen af.

Omwille van de korte spreektijd beperk ik me tot enkele onderwerpen uit de voorjaarsnota en vraag ik om aandacht voor zaken die de VVD van belang acht. 

Allereerst het sociaal domein: evenals in de begroting 2015 is ervan uitgegaan dat de decentralisaties jeugdzorg, zorg en werk en inkomen budgetneutraal zullen verlopen, met andere woorden: inclusief de uitvoeringskosten wordt niet meer uitgegeven dan de van het Rijk mee te krijgen budgetten. Dit zal uiteraard nog moeten blijken. Inmiddels hebben we de wetenschap dat de door het Rijk over te hevelen middelen niet optimaal over de gemeenten zijn verdeeld. Er zijn gemeenten die met betrekking tot de jeugdzorg overhouden (voordeelgemeenten) en gemeenten die tekort komen (nadeelgemeenten). Dat is ook zo voor het samenwerkingsverband Hart van Brabant. Helaas is Goirle hierin een nadeelgemeente, voor 2015 ontstaat met betrekking tot de jeugdzorg een ernstig tekort. Dit tekort zal worden afgedekt binnen het samenwerkingsverband door solidariteitsbijdragen. Voor 2016 zijn we nog in het ongewisse. Ons bestuur en de VNG overleggen met het Ministerie, doelstelling is om tot een juiste verdeling van de middelen te komen. Kortom, een zeer belangrijk aspect voor de begrotingen 2016 en verder. Duidelijk is dat er in de decentralisaties financiële risico's kunnen schuilen die uit de AWR bestreden moeten worden. Reden temeer om het jaarrekeningoverschot 2014 hier weer aan toe te voegen.

Een ander aspect dat zichtbaar is geworden is dat vooral op het terrein van de administratieve processen in het sociaal doemein nog veel werk moet worden verzet om ervoor te zorgen dat bureaucratie het boeken van goede resultaten in de uitvoering ondersteunt in plaats van in de weg zit.

Ik ontleen dit aan een brief van de staatssecretarissen van Rijn en Dijkhoff aan de Tweede Kamer.

Het derde aandachtspunt is de monitoring, samen met gegevensuitwisseling van belang om goed te kunnen sturen op outcomecriteria. Er wordt  landelijk, regionaal, gemeentelijk en door instellingen gemonitord. Laten we dat als gemeente vooral aanvullend doen en niet dubbel op, Amersfoort is hiervan een goed voorbeeld. Inzet van extra fte's gaat ten koste van voor onze inwoners beschikbare middelen.

Sport en cultuur zijn van maatschappelijke waarde en kunnen bij de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein een belangrijke (preventieve) rol spelen. Een verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen is nodig om de doelstelling 'zelfredzame en participerende inwoners’ daadwerkelijk te kunnen bereiken. In aansluiting hierop zal ook gekeken moeten worden hoe accommodaties breder ingezet kunnen worden en of bij herontwikkeling de openbare ruimte zodanig kan worden ingericht dat wordt uitgenodigd tot sporten en bewegen. Wij zijn van mening dat in het beleidsplan 'Back to Basics' meer aandacht nodig is voor hiervoor genoemde punten. Wij zullen hiertoe een motie indienen.

Het doet de VVD goed dat meer geld beschikbaar komt/is voor stimulering van de lokale economie. Een aantrekkelijk en levendig centrum en stimulering van de lokale economie zijn niet los te denken van elkaar. De voor 2016 aangekondigde voorstellen om bestaand beleid inzake versterking van de lokale economie te continueren omarmen wij. Ook bij de behandeling van de begroting 2015 heeft de VVD reeds gepleit om actief mee te denken bij transformaties van langdurig leegstaande winkel- en bedrijfspanden. De in de voorjaarsnota genoemde herinrichting/reconstructie van de Tilburgseweg spreekt de VVD aan.

De VVD vraagt het college om de vrijetijdseconomie uitdrukkelijk mee te nemen in de voorstellen. Goirle beschikt over een behoorlijk aantal ondernemers  op dit terrein die graag mee willen denken.

Wij complimenteren het College met het feit dat de lastenverhoging voor onze inwoners wederom beperkt blijft tot aanpassing met het inflatiepercentage voor wat betreft de OZB, dit geheel in overeenstemming met het bestuursakkoord. Het rioolrecht en afvalstoffenheffing stijgen met 2,3%, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 9 december 2014.

Het compliment is beslist op zijn plaats: veel gemeenten in ons land voeren forse verhogingen door, Goirle heeft de verhogingen de afgelopen jaren beperkt weten te houden. Chapeau!

Tot slot regelgeving en handhaving. Regelgeving heeft ook betrekking op openbare orde en veiligheid. Voor de VVD een speerpunt. Voor 2016 is door het college een nieuwe nota Integrale Veiligheid toegezegd. De vandaag in het Brabants Dagblad gepubliceerde veiligheidsladder 

laat zien dat Goirle het goed doet, dat moeten we continueren.

In het bestuursakkoord hebben de coalitiepartijen gepleit voor een realistische balans tussen vergunningen en de handhaving daarvan.

Wij verwachten dat dit een aandachtspunt van het College is en blijft.