Programmabegroting 2017

Voorzitter, college en collega raadsleden.

Vanavond behandelen we de voorlaatste begroting van deze raadsperiode. Een begroting die door de nieuwe begrotingsregels anders aanvoelt en er ook wat anders uitziet. De begroting staat sinds 3 november ook online. Weliswaar nog met een link via de  Website  van de gemeente en nog zonder diepgang in het financiële deel, maar het begin is gemaakt. Verfijningen komen wel. Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

In de programmabegroting is ook de Meerjarenbegroting tot en met 2020 opgenomen. Voor het in 2018 aan te treden college is het financiële bedje dus al gespreid. En hoe, het cumulatieve overschot over de jaren 2018 tot en met 2020 bedraagt maar liefst € 1, 726 mio. Omdat een begroting een benadering van de realiteit is kan dit nog anders uitpakken, maar toch......

In de begroting 2018 is naast de inflatiecorrectie van de OZB een extra verhoging voorzien van 2%. Het college geeft zelf al aan dat door de uitkomsten van de begrotingen en de positieve ontwikkeling van de algemene uitkeringen deze verhoging in een ander daglicht komt te staan. Gelet op hetgeen over verhogingen van de gemeentelijke belastingen in ons bestuursakkoord is opgenomen zal de VVD een motie indienen waarin het college wordt verzocht om de 2% extra verhoging van de OZB in 2018 achterwege te laten. Het financiële effect hiervan is met ingang van 2018 structureel €87.000 negatief. Gelet op de richting van de ontwikkelingen van de overschotten in de begrotingen 2018 tot en met 2020 zou een gedeeltelijke teruggave van deze overschotten aan onze inwoners middels een toekomstige verlaging van de OZB met de VVD bespreekbaar zijn.

Door de nieuwe rentevoorschriften zullen in onze gemeente de tarieven voor riool en afval dalen, voor onze inwoners een goede zaak, de woonlasten dalen dan immers.

Keerzijde is dat de gemeente lagere opbrengsten ontvangt. In dit verband heeft het college besloten om voor 2017 de OZB met 4,15% extra te verhogen. Per saldo nemen de woonlasten dan nog steeds af, maar de uitkomsten van de begrotingen en het bestuursakkoord rechtvaardigen een verhoging van deze omvang niet. De VVD begrijpt dat er wat rek in een begroting moet zitten om niet voorziene tegenvallers op te kunnen vangen maar voor ons mag de verhoging een onsje minder. Wij zullen een amendement indienen om de extra verhoging van de OZB in 2017 te beperken tot 2%.

Het begrotingsoverschot neemt dan structureel af met ruim € 80 K.

Tot zover onze motie en amendement.

Inzake de speerpunten van de begroting focus ik even op de intergemeentelijke samenwerking. De provincie heeft ons gevraagd om de samenwerking met Oisterwijk en Hilvarenbeek een meer strategisch karakter te geven en  ons niet alleen te richten op meer kwaliteit, minder kosten en minder kwetsbaarheid. Het is goed denken wij om de door ons gestelde kaders nog eens goed tegen het licht te houden en de recente aanbevelingen van de rekenkamer in dit verband ter harte te nemen.

Een aspect wat ons zorgen baart is de leegstand in ons winkelcentrum en op industrieterrein Tijvoort. Ik heb dat al vaker in de beschouwingen gemeld.

Recent stond er een artikel in het Brabants Dagblad. Van de winkels in Brabant

staat thans 12 % leeg, van kantoren en bedrijfsgebouwen 14 en 16 %.

De provincie roept: herbestemmen is het nieuwe bouwen. Gelukkig zien we in Goirle enkele ontwikkelingen op dit gebied.

De komende jaren wil de VVD zich hard blijven maken voor de economie van Goirle. Allereerst vraagt het winkelcentrum om aandacht. Leegstand zorgt voor verloedering en hoewel de gemeente hier beperkt is in haar mogelijkheden wil de VVD daar waar wel kansen liggen het mkb en beleggers ondersteuning bieden. Aandacht is tevens hard nodig voor ons bedrijventerrein. Ook hier zien we een toenemende leegstand en een zwakke positionering & uitstraling ten opzichte van bedrijventerreinen in de directe omgeving. Als laatste wil de VVD zich hard maken voor ons buitengebied. Door de sterke groei van onze gemeente en natuurontwikkelingen is er van de voorheen sterke agrarische sector in Goirle niet veel meer over.  Inzetten op kwalitatief recreatieve en toeristische ontwikkelingen, maar ook op behoud van de overgebleven agrarische bedrijven, draagt bij aan onze economie en positionering maar vraagt ook om meer regie in ons prachtige buitengebied.

Ook maken wij ons zorgen over het feit dat ons cultureel centrum JvB weer opnieuw in de rode cijfers is beland. Graag geven wij gehoor aan de oproep van het college om  actief te participeren in een denkrichting voor de oplossing van de hierdoor ontstane financiële situatie.

Tot slot het sociaal domein.

Ongeveer 40% van onze uitgaven gaat naar het sociaal domein.

Hieronder is opgenomen het taakveld maatwerkdienstverlening 18- ofwel de jeugdzorg. De integratie-uitkering voor Goirle bedraagt ongeveer € 5,2 mio.

In 2015 hield onze gemeente met name op WMO en jeugdzorg ca € 2,2 mio over.

Dat was geen kwestie van zuinig indiceren, maar een kwestie van zuinig inkopen enerzijds en verschuivingen naar de langdurige zorg anderzijds.

De VVD is benieuwd naar het beeld over 2016.

 

Dank voor uw aandacht.