VOORJAARSNOTA 2017

Mevrouw de voorzitter, college en collega raadsleden.

Ik heb de band van de brede commissie inzake de voorjaarsnota nog eens teruggeluisterd en ben tot de conclusie gekomen dat mijn spreektijd namens de VVD toen al meer dan 5 minuten bedroeg. Herhalingen van die spreektijd toen hebben geen zin. Enkele punten die toen niet of onvoldoende aan de orde geweest zijn stip ik nog even aan:

De gewijzigde opzet van en helderheid in deze voorjaarsnota verdienen  de complimenten van de VVD. Dit geldt eveneens voor het over de raadsperiode heen kijken. De beleidsintensiveringen hebben de instemming van de VVD. Zeker daar waar het het structureel maken van de ingezette capaciteit voor veiligheid en openbare orde betreft. Beide zaken houden niet op bij de grenzen van Goirle en dus ook niet bij de grens met België.

Zoals ik dat al eerder heb gedaan roep ik bij de fractievoorzitters nog maar eens in herinnering de mededelingen hierover die door de CdK zijn gedaan bij zijn recent ambtsbezoek aan onze Gemeente.

Dat het vluchtelingen- en vergunninghouders aspect invloed op de Meerjarenbegroting kan/zal hebben begrijpt de VVD maar al te goed. Echter zolang  je niet weet hoeveel vluchtelingen en vergunninghouders aan de orde zijn, locaties en voorzieningen nog niet of onvoldoende in beeld zijn, financiële bijdragen van het COA nog niet duidelijk zijn, is ieder bedrag wat thans in de voorjaarsnota opgenomen wordt onjuist.

De VVD kan leven met het pro memorie vermelden, wij gaan ervan uit dat bij het samenstellen van de begroting 2017 verantwoorde inschattingen van de uitgaven kunnen worden gemaakt.

Met een sterk weerstandsvermogen, dat hebben we, en een daarbinnen goed gevulde algemene reserve, hebben we ook, zijn we in staat om niet (goed) voorziene kosten en tegenvallers op te vangen.

Overigens is de VVD benieuwd hoe de gemeente Goirle in 2015 uitgekomen is met de financiën inzake de 3 D's, dit mede naar aanleiding van de diverse publicaties (oa Binnenlands Bestuur) over meevallers in zijn algemeenheid.

Voor  2018 wordt een extra inzet van de OZB van 2% voorzien. Zoals u weet is de VVD voorstander van het zo laag mogelijk houden van de lasten voor de inwoners.

Dat is en wordt sedert 2011 ook waar gemaakt. Onze gemeente is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen op de ladder van gemeenten met de goedkoopste woonlasten.

In het coalitieprogramma is opgenomen dat een OZB verhoging alleen het uiterste redmiddel voor een sluitende begroting dient te zijn. Met andere woorden eerst moeten alle andere mogelijkheden zijn bekeken.

In de voorjaarsnota 2017 is de salarispost aangepast met € 168 K, er is weliswaar een onderbouwing in de toelichting gegeven maar bij 115 fte's is dit toch een gemiddelde salarisaanpassing van € 1.460 per fte per jaar.

Graag wil ik met u nog even naar de begroting 2017.

Deze begroting zal voor het eerst ook digitaal beschikbaar zijn.

Op dit moment is een werkgroep doende met de doorontwikkeling van de begroting.

Deze werkgroep bestaat uit financiële medewerkers, de gemeentesecretaris, 2 leden van de Rekenkamer, de griffier en ondergetekende als voorzitter van het Auditcomité.

Er wordt hard gewerkt om in het najaar de begroting ook digitaal te kunnen presenteren. Het volledige auditcomité zal hier nog bij worden betrokken zodat een weloverwogen voorstel aan de raad kan worden uitgebracht.

Het digitaliseren is geen doelstelling op zich. Er is ook nieuwe BBV regelgeving ten aanzien van inrichting begroting en jaarrekening waarmee rekening moet worden gehouden. De details hiervan bespaar ik u op dit moment.

Gezien de positieve reacties van de raad op de voorjaarsnota is het een logisch vervolg om de begroting 2017 in deze richting verder te ontwikkelen. De programma's  moeten zoveel mogelijk alleen de noodzakelijke inhoudelijke informatie op hoofdlijnen bevatten. De financiële informatie komt dan centraal terug.

Met behulp van LIAS software wordt een website Digitale begroting gemeente Goirle aangestuurd. Burgers, gemeentelijke organisatie en Raad kunnen deze raadplegen.

De openbaarheid wordt hiermee zeer gediend, begroting en jaarrekening zullen straks voor eenieder makkelijk toegankelijk worden.

Ik adviseer mijn collega raadsleden om eens naar de websites van de gemeenten Bergen, Best en Rotterdam te kijken. Ik zal de griffier verzoeken om u de links aan te reiken.

Met dank voor uw aandacht.